Về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2019-2020
Thực hiện nhiệm vụ năm học 2012-2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo Nam Định, Phòng Giáo dục và Đào tạo Trực Ninh; Căn cứ Công văn 374/SGDĐT-GDTH ngày ...