Thực hiện công văn số 1088/SGDĐT-GDTrH ngày 11/9/2013 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nam Định về việc nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ ...
Thực hiện Công văn số 489/SGDĐT-GDTrH ngày 10/5/2013 của Giám đốc Sở GDĐT hướng dẫn tổng kết giáo dục trung học năm học 2012-2013; Phòng GDĐT hướng ...