Về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2019-2020
Thực hiện công văn số 1088/SGDĐT-GDTrH ngày 11/9/2013 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nam Định về việc nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ ...