Trực Ninh, một huyện thuần nông, kinh tế còn nhiều khó khăn; diện tích tự nhiên 143,5 km2 gồm 21 xã, thị trấn; dân số toàn huyện gần 20 vạn người, ...