Quyết định số 26/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh Nam Định ngày 20/8/2019 về việc Ban hành Quy định quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức, ...
Công văn số 303/UBND-VP7 của UBND tỉnh về  thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2019-2020
Công văn triển khai Kế hoạch phát động phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức huyện Trực Ninh thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn ...