A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hướng dẫn bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó chuyên môn trong các trường tiểu học và THCS

         Căn cứ Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường Trung học cơ sở, Trường Trung học phổ thông và Trường Phổ thông có nhiều cấp học; Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường Tiểu học; Thông tư số 33/2005/TT-BGDĐT ngày 08/10/2005 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn tạm thời thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong các cơ sở giáo dục công lập;
Căn cứ Quyết định số 1777/QĐ-UBND ngày 26/5/2014 của UBND huyện Trực Ninh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Phòng Giáo dục và Đào tạo;
           Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn công tác bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó chuyên môn và tương đương (sau đây gọi chung là tổ trưởng, tổ phó) trong các Trường Tiểu học, THCS như sau:
I. Mục đích yêu vầu
1. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu; gắn trách nhiệm, nghĩa vụ với quyền lợi của cán bộ, thực hiện thống nhất và đồng bộ trong ngành giáo dục và đào tạo của huyện.
2. Kể từ năm học 2015-2016, các Trường Tiểu học, THCS trong huyện thực hiện Hướng dẫn này ngay từ đầu năm học, hàng năm có kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện trách nhiệm của người được bổ nhiệm gắn với việc đánh giá cán bộ công chức, viên chức cuối năm.
II. Nội dung
1. Nguyên tắc bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó
- Cán bộ được giới thiệu bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó là người có chuyên môn khá, giỏi, có tinh thần đoàn kết, có uy tín với cán bộ, giáo viên, nhân viên trong tổ, trong trường.
- Cấp ủy và tập thể lãnh đạo đơn vị xem xét, quyết định, đảm bảo dân chủ, phát huy đầy đủ trách nhiệm và quyền hạn của từng thành viên, nhất là của người đứng đầu đơn vị.
- Phải xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ của đơn vị và phẩm chất đạo đức, năng lực của cán bộ.
- Mỗi năm tiến hành bổ nhiệm (hoặc bổ nhiệm lại nếu cấn thiết) một lần trước khi bắt đầu năm học mới (tháng 8 hàng năm).
- Đảm bảo sự ổn định, tính kế thừa và phát triển của đội ngũ cán bộ; nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đơn vị.
2. Định hướng thành lập tổ
- Đối với cấp THCS gồm các tổ: Tổ Khoa học Xã hội, Khoa học Tự nhiên, Tổ Văn phòng.
- Đối với cấp Tiểu học: Tổ 1, Tổ 2+3, Tổ 4+5, Tổ Văn phòng.
- Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên của đơn vị được tổ chức thành tổ Chuyên môn, Tổ Văn phòng.
- Mỗi tổ chuyên môn có tối thiểu 03 thành viên; tổ có từ 05 thành viên có tổ trưởng và tổ phó; tổ có dưới 05 thành viên chỉ có tổ trưởng.
- Tổ văn phòng, gồm viên chức làm công tác văn thư - thủ quỹ, kế toán, y tế trường học, thiết bị thí nghiệm, thư viện và nhân viên khác (nếu có). Tổ văn phòng chỉ có tổ trưởng.
- Đối với giáo viên môn ít giờ cấp Tiểu học: Âm nhạc, Mỹ thuật, Tiếng Anh, Thể dục, Tin học…căn cứ tình hình thực tế và yêu cầu công tác, Hiệu trưởng phân công sinh hoạt tại các tổ chuyên môn cho phù hợp.
- Cấp ủy, lãnh đạo đơn vị, hội đồng trường thống nhất số lượng, danh sách các tổ, thủ trưởng đơn vị ra quyết định thành lập các tổ.
3. Trách nhiệm và thẩm quyền bổ nhiệm
- Hiệu trưởng có trách nhiệm phân công, giao nhiệm vụ, đào tạo, bồi dưỡng, tạo điều kiện để cán bộ rèn luyện, phấn đấu, nhằm tạo nguồn cán bộ để bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó.
- Hiệu trưởng, tập thể cấp ủy, lãnh đạo đơn vị thực hiện quy trình lấy phiếu tín nhiệm nhân sự và nhận xét, đánh giá cán bộ dự kiến bổ nhiệm.
- Căn cứ kết quả lấy phiếu tín nhiệm, tập thể cấp ủy, lãnh đạo đơn vị thảo luận, nhận xét, đánh giá cán bộ và quyết định.
- Trường hợp tập thể cấp ủy, lãnh đạo đơn vị giới thiệu 02 người có số phiếu ngang nhau thì chọn nhân sự do người đứng đầu giới thiệu quyết định.
4. Tiêu chuẩn bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó
4.1. Tiêu chuẩn chung
- Có tinh thần yêu nước; có bản lĩnh chính trị vững vàng, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;
- Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; có ý thức tổ chức kỷ luật; trung thực, gắn bó mật thiết với đồng nghiệp và nhân dân, được đồng nghiệp và học sinh tín nhiệm;
- Có trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn, đủ năng lực và sức khỏe để hoàn thành hiệu quả các nhiệm vụ được giao;
- Tích cực vận động gia đình và người thân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước;
- Gương mẫu về đạo đức, lối sống, dân chủ, khách quan, có khả năng tập hợp quần chúng, đoàn kết cán bộ, giáo viên.
4.2. Tiêu chuẩn cụ thể đối với tổ trưởng, tổ phó và tương đương
a. Về hiểu biết:
Nắm được đường lối, chủ trương của Đảng, nghị quyết của cấp ủy Đảng nơi công tác;
- Có hiểu biết về đặc điểm, tình hình, phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ của đơn vị công tác; tổ chức Đảng và đoàn thể trong đơn vị;
- Có năng lực tổ chức, chỉ đạo, quản lý, phối hợp triển khai công việc; có khả năng xây dựng các chương trình, kế hoạch hoạt động của tổ; khả năng tổng kết thực tiễn, rút kinh nghiệm trong việc tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ.
b. Yêu cầu về trình độ:
- Chuyên môn nghiệp vụ: Đạt trình độ chuẩn trở lên tương ứng với từng cấp học, có chuyên môn khá, giỏi. Ưu tiên người có trình độ cao hơn, giáo viên giỏi cấp tỉnh (nếu đủ các điều kiện khác theo quy định);
- Có trình độ tin học đủ để xây dựng các kế hoạch, tổng hợp, làm báo cáo và soạn giáo án điện tử.
c. Về độ tuổi, quá trình công tác.
- Độ tuổi: Bổ nhiệm lần đầu không quá 45 tuổi, áp dụng cho cả nam và nữ;
- Đã dạy học ít nhất 03 năm (đối với tổ chuyên môn);
- Hoàn thành tốt nhiệm vụ 03 năm liên tục (đối với tổ trưởng), 02 năm liên tục (đối với tổ phó) tính đến thời điểm được bổ nhiệm;
Trường hợp là cán bộ trẻ, có thành tích đặc biệt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ có thể được xem xét bổ nhiệm.
5. Quy trình bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó
5.1. Bổ nhiệm lại:
a. Yêu cầu:
- Khi hết thời hạn giữ chức vụ bổ nhiệm theo quy định 01 năm (12 tháng) phải xem xét có hay không bổ nhiệm lại cán bộ.
- Những cán bộ sau khi được bổ nhiệm vì những lý do cụ thể như sức khỏe không đảm bảo, không hoàn thành nhiệm vụ, hoặc vi phạm kỷ luật…thì đơn vị chủ động xem xét thay thế kịp thời.
- Việc bổ nhiệm lại được tiến hành từng bước, phù hợp với quy định của Điều lệ từng cấp học.
b. Điều kiện bổ nhiệm lại
- Hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian giữ chức vụ và vẫn đủ tiêu chuẩn chức danh cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới.
- Đủ sức khỏe để tiếp tục đảm nhiệm chức vụ cũ;
- Tuổi đời còn đủ từ 01 năm trở lên.
- Có đầy đủ hồ sơ đề nghị bổ nhiệm lại.
c. Các trường hợp không bổ nhiệm lại.
- Không gương mẫu thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước, các quy định của ngành, của đơn vị và địa phương nơi công tác, sinh sống.
- Cán bộ hoàn thành nhiệm vụ nhưng ở mức còn hạn chế về năng lực hoặc không hoàn thành nhiệm vụ.
- Không đủ sức khỏe để thực hiện chức danh, nhiệm vụ của chức danh được bổ nhiệm.
- Cán bộ chưa đạt chuẩn về trình độ theo quy định.
5.2. Bổ nhiệm mới
- Người đứng đầu đơn vị rà soát cán bộ trong diện được bồi dưỡng hoặc cán bộ do các tổ chức giới thiệu; trao đổi trong cấp ủy, lãnh đạo đơn vị; tham khảo ý kiến tổ trưởng chuyên môn nhiệm kỳ trước và ý kiến cán bộ dự kiến bổ nhiệm.
- Trao đổi trực tiếp với một số cán bộ, giáo viên có cùng chuyên môn với cán bộ dự kiến bổ nhiệm.
5.3. Các bước tiến hành:
- Trước khi vào năm học mới, tổ chức họp chuyên môn giới thiệu nhân sự tổ trưởng, tổ phó cho năm học mới. Hội nghị lãnh đơn vị, cấp ủy, Hội đồng trường xem xét, rà soát nhân sư dự kiến bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó.
- Đối với những trường hợp dự kiến bổ nhiệm lại, người đứng đầu đơn vị yêu cầu cán bộ làm báo cáo tự nhận xét, đánh giá việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ trong thời gian giữ chức vụ.
- Tổ chức hội nghị lấy ý kiến về nhân sự dự kiến bổ nhiệm:
+ Thành phần: Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong đơn vị
+ Chủ trì: Thủ trưởng đơn vị (hoặc cấp phó nếu được thủ trưởng ủy quyền)
+ Nội dung: Thủ trưởng đơn vị nêu lý do; quán triệt ý thức, trách nhiệm của cán bộ tham gia hội nghị, thông báo quan điểm chủ trương, mục đích, yêu cầu của việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ; điều kiện, tiêu chuẩn của chức danh cán bộ dự kiến bổ nhiệm; thông báo tóm tắt lý lịch, quá trình học tập, công tác của từng cán bộ được đưa ra lấy ý kiến để bổ nhiệm, bổ nhiệm lại. Người được đề nghị bổ nhiệm lại trình bày bản tự nhận xét, đánh giá kết quả công tác trong thời gian giữ chức vụ vừa qua, phân tích những ưu, khuyết điểm; chương trình hành động thực hiện nhiệm vụ nếu được bổ nhiệm lại.
+ Bầu tổ kiểm phiếu; tổ kiểm phiếu hướng dẫn cách ghi phiếu, bỏ phiếu.
+ Tiến hành bỏ phiếu, kiểm phiếu, lập biên bản kết quả kiểm phiếu.
- Tập thể lãnh đạo đơn vị thảo luận, phân tích kết quả lấy phiếu giới thiệu tín nhiệm, nhận xét, đánh giá cán bộ dự kiến bổ nhiệm và biểu quyết việc bổ nhiệm.
- Lập hồ sơ bổ nhiệm.
 Hồ sơ bổ nhiệm, bổ nhiệm lại gồm:
+ Sơ yếu lý lịch (do cá nhân tự khai)
+ Bản sao giấy khai sinh
+ Giấy chứng nhận sức khỏe
+ Báo cáo tự nhận xét, đánh giá việc thực hiện chức danh, nhiệm vụ trong thời gian giữ chức vụ (đối với bổ nhiệm lại);
+ Nhận xét của cấp ủy, tập thể lãnh đạo đơn vị;
+ Biên bản kiểm phiếu;
+ Quyết định bổ nhiệm (bổ nhiệm lại)
- Hiệu trưởng ra Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm (nếu có); lập tờ trình báo cáo Phòng Giáo dục và Đào tạo công nhận (nộp về bộ phận Tổ chức cán bộ, gồm: Tờ trình công nhận, miễn nhiệm; quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm; biên bản).
6. Hệ số phụ cấp của tổ trưởng, tổ phó
 

Số
TT
Cơ sở
Giáo dục
Chức vụ Hệ số
Phụ cấp
Ghi chú
1 Trường THCS,
Tiểu học
 Tổ trưởng chuyên môn và tương đương  
0,20
 
Không phân biệt hạng trường
 
Tổ phó chuyên môn và tương đương
 
0,15
 
III. Tổ chức thực hiện
Phòng Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn việc bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó chuyên môn của các đơn vị thực hiện từ năm học 2015-2016, trong quá trình tổ chức thực hiện có gì khó khăn, vướng mắc phản ánh trực tiếp về  Phòng Giáo dục và Đào tạo (qua bộ phận Tổ chức Cán bộ) để kịp thời giải quyết./.

Tệp đính kèm:
                     Hướng dẫn
                     Các biểu mẫu kèm theo


Nguồn: pgd-trucninh.namdinh.edu.vn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết