Địa chỉ thuê vps giá rẻsửa macbook tại hà nộiUy Tín chuyên nghiệp

23:16 ICT Thứ ba, 23/10/2018

Theo Lĩnh vực

Theo cơ quan ban hành

Theo loại văn bản

Quyết định số 4798/QĐ-SGDĐT Ban hành Quy định về tiêu chuẩn chức danh đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, các phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND các huyện, thành phố

QUYẾT ĐỊNHBan hành Quy định về tiêu chuẩn chức danh đối với người đứng đầu, cấp phócủa người đứng đầu các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo,các phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố

Số kí hiệu 4798/QĐ-SGDĐT
Ngày ban hành 23/11/2012
Ngày bắt đầu hiệu lực 23/11/2012
Ngày hết hiệu lực N/A
Thể loại Quyết Định
Lĩnh vực Tổ chức Cán bộ
Cơ quan ban hành Sở Giáo dục
Người ký Giám đốc Nguyễn Văn Tuấn

Nội dung

UBND TỈNH NAM ĐỊNH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 
Số: 4798/QĐ-SGDĐT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
                Nam Định, ngày 23  tháng 11 năm 2012
 QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy định về tiêu chuẩn chức danh đối với người đứng đầu, cấp phó
của người đứng đầu các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo,
các phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố 
 
GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NAM ĐỊNH
 
     Căn cứ Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục;Căn cứ Thông tư liên tịch số 47/2011/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 19/10/2011 của liên bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;
     Căn cứ Quyết định số 11/2012/QĐ-UBND ngày 26/6/2012 của UBND tỉnh    Nam Định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Giáo dục và Đào tạo;
     Căn cứ ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh và ý kiến thống nhất của Sở Nội vụ tỉnh Nam Định tại Công văn số 1499/SNV-CBCC ngày 12/10/2012;
     Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:
 
          Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về tiêu chuẩn chức danh đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, các phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố.
          Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
          Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Trưởng các phòng chức năng cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- UBND tỉnh, Ban Tổ chức tỉnh uỷ (để báo cáo);
- Sở Nội vụ tỉnh Nam Định (để phối hợp);
- UBND các huyện, thành phố (để phối hợp);
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Website Sở GD&ĐT;
- Lưu: VP, TCCB.      
 
  GIÁM ĐỐC
 
(Đã ký)
 
 
Nguyễn Văn Tuấn

File đính kèm