Địa chỉ thuê vps giá rẻsửa macbook tại hà nộiUy Tín chuyên nghiệp

17:01 +07 Thứ hai, 21/01/2019

Theo Lĩnh vực

Theo cơ quan ban hành

Theo loại văn bản

Quyết định ban hành danh mục văn bản quy phạm pháp luật cần hợp nhất được ban hành trước ngày 01/7/2012 thuộc phạm vi và trách nhiệm Bộ GD&ĐT

2743QĐBGDĐT

Số kí hiệu 2743/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 30/07/2013
Ngày bắt đầu hiệu lực 30/07/2013
Ngày hết hiệu lực N/A
Thể loại Quyết Định
Lĩnh vực Khác
Cơ quan ban hành Bộ Giáo dục&Đào tạo
Người ký Thứ trưởng Phạm Mạnh Hùng

Nội dung

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Pháp lệnh hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật số 01/2012/UBTVQH13 ngày 22 tháng 3 năm 2012 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19/3/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 28/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thi hành Pháp lệnh Hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật và Pháp lệnh Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 5419/QĐ-BGDĐT ngày 05/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Pháp lệnh Hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục văn bản quy phạm pháp luật cần hợp nhất được ban hành trước ngày 01/7/2012 thuộc phạm vi và trách nhiệm của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Các đơn vị có trách nhiệm thực hiện hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật căn cứ vào Danh mục kèm theo Quyết định này tổ chức thực hiện việc hợp nhất bảo đảm chính xác, đúng trình tự, thủ tục, kỹ thuật, thời hạn hợp nhất văn bản theo quy định.

2. Đối với văn bản quy phạm pháp luật ban hành sau ngày 01/7/2012 thuộc phạm vi trách nhiệm của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị có trách nhiệm hợp nhất văn bản chủ động thực hiện thường xuyên việc hợp nhất văn bản và trình ký xác thực văn bản hợp nhất theo thời hạn quy định tại Pháp lệnh hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật.

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm.

File đính kèm