Địa chỉ thuê vps giá rẻsửa macbook tại hà nộiUy Tín chuyên nghiệp

16:29 +07 Thứ hai, 21/01/2019

Theo Lĩnh vực

Theo cơ quan ban hành

Theo loại văn bản

 

 Văn bản theo lĩnh vực: Khác

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 1151/QĐ-GD 05/06/2018 Quyết định số 1151/QĐ-UBND ngày 05/06/2018 của UBND tỉnh ban hành TTHC lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
2 135/QĐ-GD 21/01/2019 Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện chương trình, kế hoạch nâng cao chất lượng giáo dục và Đào tạo gắn với xây dựng Nông thôn mới huyện Trực Ninh giai đoạn 2015-2020
3 08/QĐ-UBND 21/08/2017 Ban hành kèm theo quyết định này quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo huy7eenj Trực Ninh
4 4494/BTC-HCSN 21/01/2019 Công văn 4494/BTC-HCSN V/v thực hiện nhiệm vụ chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2017 theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ
5 07-TT/HU 21/01/2019 Thông tri số 07 về việc lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp và đại hội công đoàn huyện Trực Ninh lần thứ XI nhiệm kỳ 2018-2023
6 19/KH-UBND 05/04/2016 Kế hoạch triển khai thực hiện chương trình của Ban chấp hành Đảng bộ huyện Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2015-2020
7 1957/BHXH-QLT 21/01/2019 Hướng dẫn thực hiện đóng BHXH,BHYT,BHNT kể từ ngày 01/01/2016
8 769/HDLN-SGDĐT-BHXH 09/06/2015 Hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên năm học 2015 - 2016
9 2743/QĐ-BGDĐT 30/07/2013 2743QĐBGDĐT
10 895/CT-BGDĐT 12/03/2013 Chỉ thị về việc thực hiện quy hoạch phát triển nhân lực ngành giáo dục và đào tạo theo nhu cầu phát triển xã hội giai đoạn 2013-2015
11 11/KH-PGDĐT 23/01/2013 Căn cứ Kế hoạch số 70/SGDĐT-GDTrH ngày 15 tháng 01 năm 2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo Nam Định về việc tổ chức Hội thi “Giai điệu tuổi hồng” ngành Giáo dục và Đào tạo Nam Định năm học 2012 - 2013, Phòng Giáo dục và Đào tạo xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội thi “Giai điệu tuổi hồng” năm học 2012-2013 như sau:
12 51/2012/QĐ​-TTg 16/11/2012 Ngày 16/11/2012 Chính phủ ban hành Quy định về chế độ bồi dưỡng và chế độ trang phục đối với giáo viên, giảng viên thể dục thể thao, nội dung như sau: