Địa chỉ thuê vps giá rẻsửa macbook tại hà nộiUy Tín chuyên nghiệp

13:45 ICT Thứ năm, 21/06/2018
Menu chính

global banners


In ra
Lưu bài viết này
Share this on FaceBook

TCCB: (Mẫu Đề án vị trí việc làm trường Tiểu học, THCS - Mới) Công văn số 47/CV-PGDĐT xây dựng kế hoạch biên chế hành chính năm 2014 và đề án vị trí việc làm ở các trường MN,TH,THCS giai đoạn 2014 - 2016

Đăng lúc: Thứ năm - 02/05/2013 17:01
Căn cứ Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08/3/2010 của Chính phủ về quản lý biên chế công chức; Thông tư số 07/2010/TT-BNV ngày 26/7/2010 của Bộ  Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều quy định tại Nghị định số 21/2010/NĐ-CP; Căn cứ Nghị định 41/2012/NĐ-CP ngày 8-5-2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 14/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định 41/2012/NĐ-CP; Công văn số: 71/UBND-NV ngày 15/4/2013 của UBND huyện Trực Ninh về xây dựng đề án vị trí việc làm ở các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2014-2016. Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn một số điểm về xây dựng kế hoạch biên chế hành chính năm 2014 và xây dựng đề án vị trí việc làm trong các trường Mầm non, Tiểu học, THCS giai đoạn 2014 - 2016 như sau:
I. KẾ HOẠCH BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC HÀNH CHÍNH VÀ BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC TRONG ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP
Khi xây dựng kế hoạch biên chế công chức hành chính, biên chế công chức trong đơn vị sự nghiệp công lập (sau đây gọi chung là biên chế công chức) cần chú ý một số điểm như sau:
 Hồ sơ xây dựng kế hoạch biên chế gồm:
1. Tờ trình hoặc văn bản báo cáo kết quả sử dụng biên chế công chức năm 2013 và kế hoạch biên chế công chức năm 2014, gồm các nội dung sau:
+ Báo cáo kết quả sử dụng biên chế công chức và đánh giá ưu, khuyết điểm trong việc quản lý và sử dụng biên chế công chức năm 2013.
+ Kế hoạch biên chế công chức năm 2014, trong đó giải trình rõ những cơ sở, căn cứ và sự tăng, giảm biên chế trong kế hoạch năm 2014.
2. Các biểu mẫu báo cáo và kế hoạch biên chế công chức, biên chế sự nghiệp năm 2014 (Công văn hướng dẫn và các mẫu biểu báo cáo được đăng trên Website: http://pgd-trucninh.namdinh.edu)
2.1. Kế hoạch biên chế công chức:
 Kế hoạch biên chế công chức trong đơn vị sự nghiệp giáo dục năm 2014 (đối với Mầm non, Tiểu học,THCS) theo biểu mẫu số 3A.
2.2. Báo cáo biên chế công chức hiện có:
 Thống kê, tổng hợp số liệu biên chế công chức hiện có tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2012 trong đơn vị sự nghiệp công lập, biểu mẫu số 2B.
 
 
II. ĐỀ ÁN VỊ TRÍ VIỆC LÀM ĐỐI VỚI ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP
Đề án vị trí việc làm được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và được giao   2014. Các đơn vị sự nghiệp công lập xây dựng Đề án vị trí việc làm giai đoạn 2014 - 2016 theo quy định tại Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ, Thông tư số 14/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập.
Các đơn vị sự nghiệp phải xác định vị trí việc làm, số lượng người làm việc và cơ cấu viên chức  theo các Phụ lục số 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 và đề án vị trí việc làm theo Phụ lục 08;
Hồ sơ phải nộp về  Phòng Giáo dục và Đào tạo gồm:
+  Đề án vị trí việc làm của đơn vị  và các biểu mẫu.
+ Quyết định của cơ quan có thẩm quyền phê duyệt Đề án thành lập tổ chức hoặc quyết định thành lập, sáp nhập, hợp nhất tổ chức (đối với các tổ chức mới được thành lập hoặc nâng cấp hoặc chuyển đổi loại hình tổ chức nếu có).
+ Quyết định của cơ quan có thẩm quyền về việc quy định hoặc điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập (nếu có).
(Công văn hướng dẫn và các mẫu biểu báo cáo, đề án được đăng trên Website: http://pgd-trucninh.namdinh.edu)
III. MỘT SỐ CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC  NĂM 2014 VÀ ĐỀ ÁN VỊ TRÍ VIỆC LÀM  GIAI ĐOẠN 2014 - 2016.
1. Căn cứ để xây dựng kế hoạch biên chế công chức, viên chức
Vị trí việc làm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của từng cơ quan, tổ chức, đơn vị được cấp có thẩm quyền quy định;
Riêng với biên chế công chức, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập thì ngoài những quy định trên cần căn cứ vào các quy định của Chính phủ về công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập.
2. Căn cứ để xây đề án vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập (Biên chế trong đơn vị sự nghiệp giáo dục)
- Đối với các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông trên cơ sở định mức biên chế của Thông tư liên tịch số 35/2006/TTLT-BGD ĐT-BNV, năm 2013 áp dụng để tính biên chế sự nghiệp giáo dục đào tạo như sau:
+ Giáo viên  giảng dạy: đối với tiểu học: 1,5 giáo viên/lớp; đối với trung học cơ sở: 1,90 giáo viên/lớp. Riêng đối với các huyện, thành phố, số giáo viên trực tiếp giảng dạy hiện có mặt cao hơn định mức thì tạm thời ghi nhận số có mặt để giao biên chế nhưng phải bố trí sắp xếp để sử dụng một cách có hiệu quả. Khi giảm không tuyển bổ sung.
+ Mỗi trường được bố trí 01 biên chế giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.
+ Biên chế viên chức làm công tác thiết bị, thí nghiệm, thư viện, văn phòng, kế toán và y tế trường học:
Trường tiểu học: mỗi trường 03 biên chế, trong đó 01 biên chế làm công tác thư viện, thiết bị, 01 biên chế làm công tác kế toán và văn thư, 01 biên chế làm công tác y tế trường học và thủ quỹ.
Trường trung học cơ sở: Trường hạng I là 05 biên chế, trường hạng II và hạng III là 04 biên chế trong đó: 01 thư viện, 01 thiết bị, thí nghiệm, 01 kế toán, 01 y tế trường học, công tác văn thư, hành chính, thủ quỹ bố trí kiêm nhiệm một cách hợp lý.
- Biên chế trong các trường mầm non:
+ Đối với các Trường Mầm non được chuyển từ Trường Mầm non bán công sang Trường Mầm non công lập theo Quyết định 18A/2010/QĐ-UBND ngày 01/9/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh, năm 2012 giao đủ số biên chế theo Nghị quyết 141/2011/NQ-HĐND ngày 09/7/2011 của HĐND tỉnh về phát triển giáo dục mầm non, trong đó giao mỗi trường hạng I là 07 biên chế
+ Đối với giáo viên mầm non được hỗ trợ tiền lương và tiền đóng BHXH, BHYT, căn cứ vào Quyết định số 18B/2010/QĐ-UBND ngày 01/9/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về số lượng, mức hỗ trợ tiền lương và tiền đóng BHXH, BHYT cho giáo viên mầm non ngoài biên chế trong các trường mầm non công lập ở các xã, phường, thị trấn để xây dựng kế hoạch theo mẫu số 6A (kèm theo Công văn này).
+ Đối với số giáo viên mầm non từ 50 đến dưới 55 tuổi tính từ 01/12/2011 đã được nhà nước hỗ trợ tiền lương và tiền đóng BHXH, BHYT, theo quy định của Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg ngày 26/10/2011 về một số chính sách phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2011 – 2015 nay được xếp lương và vận dụng xếp lương theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ, ghi nhận số giáo viên này theo số người có mặt và tổng hợp vào cuối bảng theo mẫu 6A (kèm theo công văn này).
Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng các Trường mầm non, Tiểu học, THCS rà soát việc thực hiện biên chế năm 2013 và xây dựng kế hoạch biên chế năm 2014, Đề án vị trí việc làm của đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2014-2016, báo cáo về Phòng Giáo dục và Đào tạo trước ngày 10  tháng 5 năm 2013 theo nội dung nêu tại mục I, II và các biểu mẫu của Công văn này. Căn cứ vào đề nghị của các đơn vị, Phòng Giáo dục và Đào tạo sẽ tiến hành thẩm định để báo cáo UBND huyện (thời gian thẩm định sẽ thông báo sau). Nếu sau ngày 10/5/2013 đơn vị nào không có báo cáo thì coi như đơn vị đó không có nhu cầu về biên chế của năm 2014./.

Chi tiết công văn và biểu mẫu xây dựng Đề án vị trí việc làm các trường tải tại tệp đính kèm :

Mẫu Đề án Tiểu học, THCS
Tác giả bài viết: Phòng Giáo dục và Đào tạo Trực Ninh
Số lần xem: 15781

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 141 trong 32 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

Ý kiến bạn đọc