Địa chỉ thuê vps giá rẻsửa macbook tại hà nộiUy Tín chuyên nghiệp

13:40 ICT Thứ năm, 21/06/2018
Menu chính

global banners


In ra
Lưu bài viết này
Share this on FaceBook

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2013-2014

Đăng lúc: Thứ tư - 24/07/2013 08:31
          Căn cứ Thông tư số 26/2011/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành Quy chế BDTX giáo viên mầm non, phổ thông và GDTX; Công văn số 8390/BGDĐT-GDTX ngày 06/12/2012 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn các trung tâm GDTX tổ chức BDTX cho giáo viên mầm non, phổ thông và GDTX; Công văn số 8576/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 13/12/2012, 3670/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 30/5/2013 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn triển khai thực hiện công tác BDTX giáo viên MN, PT và GDTX;
            Thực hiện Công văn số 768/KH-SGDĐT ngày 01/7/2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo Nam Định về việc ban hành Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm học 2013-2014;
Phòng Giáo dục và Đào tạo Trực Ninh ban hành Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm học 2013-2014, cụ thể như sau:
            Thực hiện BDTX 3 nội dung theo quy định:
           - Bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học theo cấp học, thời lượng 30 tiết (nội dung 1);
           - Bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục địa phương theo năm học, thời lượng 30 tiết (nội dung 2);
          - Bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu phát triển nghề nghiệp liên tục của giáo viên, thời lượng 60 tiết (nội dung 3).

1. Giáo dục Mầm non
 
 
 
Nội dung
Đối tượng bồi dưỡng Thời lượng và hình thức học Đánh giá kết quả Thời gian Số lượng học viên Đơn vị chủ trì Địa điểm
 
 
Nội dung 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nội dung 1
 
 
1. Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2013-2014
Hiệu trưởng MN; Phòng GDĐT: 1 LĐ +1CV Học tập trung 16 tiết   Tháng 8/2013  
 30
Sở GD &ĐT  
CBQL Học tập trung 8 tiết   Tháng 8/2013   56 Phòng GD&ĐT Phòng GD&ĐT
GV các trường MN Học tập trung 16 tiết Nhà trường tổ chức đánh giá Tháng 8/2013 696 Các trường Mầm non Các trường Mầm non
2. Tập huấn: Ứng dụng PPDH tích cực
trong lĩnh vực phát triển nhận thức, ngôn ngữ, tình cảm xã hội
GV cốt cán cấp huyện Học tập trung 16 tiết (12LT, 4TH)    
Tháng 9/2013
 
 
10
Sở GD &ĐT  
GV các trường MN Học tập trung 16 tiết (12LT,4TH) Cơ sở thực hiện BDTX tổ chức đánh giá Tháng 8, 9/2013 696 GV
2 lớp
Lớp1:
M1+M2
Lớp 2 M3+M4
Phòng GD&ĐT TTGDTX A Trực Ninh
 
Nội dung 2
 
 
Thu hút sự tham gia của phụ huynh và cộng đồng vào công tác giáo dục trẻ
CB quản lý, GV cốt cán các trường MN - Học tập trung 20 tiết (15 LT, 5 TH, Tự học 10 tiết Cơ sở thực hiện BDTX tổ chức đánh giá Tháng 8, 9/2013   120  Phòng GD&ĐT TTGDTX A Trực Ninh
GV các trường MN - Học tập trung 20 tiết (15 LT, 5 TH), Tự học 10 tiết Nhà trường tổ chức đánh giá Tháng 8, 9/2013   Các trường Mầm non Các trường Mầm non
 
 
Nội dung 3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nội dung 3
1. Nâng cao năng lực hiểu biết về đối tượng giáo dục
 
GV cốt cán các trường Học tập trung 8 tiết (6LT, 2TH)   Tháng 8/2013 92 Phòng GD&ĐT TTGDTX A Trực Ninh
GV các trường MN Học tập trung 16 tiết (12LT,4TH) Nhà trường tổ chức đánh giá Tháng 8, 9/2013 696 Các trường Mầm non Các trường Mầm non
 
2. Tăng cường năng lực tổ chức các hoạt động giáo dục của giáo viên
GV cốt cán các trường Học tập trung 16 tiết (12LT,4TH) Cơ sở thực hiện BDTX tổ chức đánh giá Tháng 8, 9/2013 92 Phòng GD&ĐT TTGDTX A Trực Ninh
 GV các trường MN Học tập trung 8 tiết (6LT, 2TH) Nhà trường tổ chức đánh giá Tháng 8, 9/2013 696 Các trường Mầm non Các trường Mầm non
 
3. Tăng cường năng lực kiểm tra và đánh giá của giáo viên.
GV cốt cán các trường Học tập trung 8 tiết (6LT, 2TH) Cơ sở thực hiện BDTX tổ chức đánh giá Tháng 8, 9/2013 92 Phòng GD&ĐT TTGD Trực Ninh A
GV các trường MN Học tập trung 8 tiết (6LT, 2TH) Nhà trường tổ chức đánh giá Tháng 8, 9/2013 696 Các trường Mầm non Các trường Mầm non
 
4. Nâng cao năng lực hiểu biết và xây dựng môi trường giáo dục
 
GV cốt cán các trường
 
Học tập trung 16 tiết (12LT, 4TH)
 
Cơ sở thực hiện BDTX tổ chức đánh giá
 
Tháng 8, 9/2013
 
696
 
Phòng GD&ĐT
 
TTGD Trực Ninh A
GV trường MN Học tập trung 16 tiết (12LT, 4TH) Nhà trường tổ chức đánh giá Tháng 8, 9/2013 696 Các trường Mầm non Các trường Mầm non
 
 
2. Giáo dục Tiểu học
 

 
Nội dung Đối tượng bồi dưỡng Thời lượng và hình thức học Đánh giá kết quả Thời gian Số lượng học viên Đơn vị chủ trì Địa điểm
 
 
 
 
 
Nội dung 1
 
1.Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2013-2014
 1 LĐ +CV phụ trách TH;HT trường TH Học tập trung 14 tiết; Tự học 4 tiết.   Tháng 8/2013 58 Sở GD &ĐT  
CBQL Học tập trung 8 tiết   Tháng 8/2013      56 Phòng GD&ĐT Phòng GD&ĐT
GV các trường TH Học tập trung 7 tiết; Tự học 5 tiết Nhà trường tổ chức đánh giá Tháng 8/2013   Các trường Tiểu học Các trường Tiểu học
 
2. Tập huấn công tác chủ nhiệm lớp
GV cốt cán cấp huyện Học tập trung 7 tiết; Tự học 7 tiết.   Tháng 8/2013   Sở GD &ĐT  
GV CN lớp các trường TH Học tập trung 7 tiết; Tự học 11 tiết. Cơ sở thực hiện BDTX tổ chức đánh giá Tháng 9/2013 150 Phòng GD&ĐT TTGDTX A Trực Ninh
 
Nội dung 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nội dung 2
 
 
1. Tập huấn Phương pháp bàn tay nặn bột.
GV cốt cán cấp huyện Học tập trung 7 tiết; Tự học 7 tiết.   Tháng 8/2013 125 Sở GD &ĐT  
Tổ trưởng các khối trường TH Học tập trung 7 tiết; Tự học 7 tiết. Cơ sở thực hiện BDTX tổ chức đánh giá Tháng 9/2013 150 Phòng GD&ĐT TTGDTX A Trực Ninh
GV các trường TH Học tập trung 7 tiết; Tự học 7 tiết. Nhà trường tự đánh giá Tháng 9/2013 623 Các trường Tiểu học Các trường Tiểu học
 
 
2. Đổi mới hình thức tổ chức dạy học Đưa tiết học ra ngoài không gian lớp học.
GV cốt cán cấp huyện Học tập trung 7 tiết (3 tiết LT, 4 tiết TH)    
Tháng 8/2013
 
10
 
 
Sở GD &ĐT
 
Tổ trưởng các khối trường TH Học tập trung 7 tiết; Tự học 9 tiết. Cơ sở thực hiện BDTX tổ chức đánh giá Tháng 9/2013 150 Phòng GD&ĐT TTGDTX A Trực Ninh
GV các trường TH Học tập trung 7 tiết; Tự học 9 tiết. Nhà trường tự đánh giá Tháng 9/2013 623 Các trường Tiểu học Các trường Tiểu học
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nội dung 3
TH19 (mục VII)
Tự làm đồ dùng dạy học ở trường tiểu học
GV các trường TH Học tập trung 2 tiết; Tự học 13 tiết. Nhà trường tự đánh giá Tháng 9/2013 623 Các trường Tiểu học Các trường Tiểu học
TH23 (VII)
Mạng Internet – tìm kiếm và khai thác thông tin
 
GV các trường TH
Học tập trung 12 tiết; Tự học 3 tiết. Nhà trường tự đánh giá Tháng 10/2013 623 Các trường Tiểu học Các trường Tiểu học
TH34 (XI)
Công tác chủ nhiệm lớp ở trường tiểu học
    GVCN các trường TH Học tập trung 12 tiết; Tự học 3 tiết. Nhà trường tự đánh giá Tháng 10/2013 450 Các trường Tiểu học Các trường Tiểu học
TH35(XI)
Giáo viên chủ nhiệm trong các hoạt động giáo dục học sinh cá biệt.
 
.
GVCN các trường TH
Học tập trung 10 tiết; Tự học 5 tiết. Nhà trường tự đánh giá Tháng 10/2013 450 Các trường Tiểu học Các trường Tiểu học
 
3. Giáo dục trung học
 
 
Nội dung Đối tượng bồi dưỡng Thời lượng và hình thức học Đánh giá kết quả Thời gian Số lượng học viên Đơn vị chủ trì Địa điểm
 
Nội dung 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nội dung1
1. Tập huấn GVCN về công tác tư vấn tâm lý học sinh
 
 
 
 
Phòng GD&ĐT,GVCN cốt cán Học tập trung 14 tiết (8LT, 6TH)
 
   
Tháng 8/2013
 
 
6
 
Sở GD &ĐT
 
Mỗi nhà trường cử 04 GV dự tập huấn Học tập trung 14 tiết (8LT, 6TH)
 
Cơ sở thực hiện BDTX tổ chức đánh giá  
Tháng 8/2013
 
 
104
 
Phòng GD&ĐT
TTGDTX A Trực Ninh
 GV các  trường THCS Học tập trung 14 tiết (8LT, 6TH) Nhà trường tự đánh giá Tháng 8/2013 743 Các trường THCS Các trường THCS
2. Tập huấn TTCM về đổi mới PPDH, KTĐG và tổ chức các hoạt động chuyên môn TTCM, cốt cán CM Học tập trung 14 tiết (8LT, 6TH)
 
  Tháng 8/2013 6 Sở GD &ĐT  
TTCM, cốt cán CM Học tập trung 14 tiết (8LT, 6TH)
 
Cơ sở thực hiện BDTX tổ chức đánh giá Tháng 8/2013 110 Phòng GD &ĐT TTGDTX A Trực Ninh
3. Tập huấn GD kinh doanh trong trường THCS GV cốt cán môn Công nghệ Học tập trung 14 tiết (8LT, 6TH)
 
  Tháng 8/2013 04 Sở GD &ĐT  
GV dạy môn Công nghệ Học tập trung 14 tiết (8LT, 6TH)
 
Cơ sở thực hiện BDTX tổ chức đánh giá Tháng 8/2013 52 Phòng GD &ĐT TTGDTX A Trực Ninh
 
 
 
 
 
 
Nội dung 2
 
 
 
 Tập huấn CBQL, GV về tổ chức hoạt động nghiên cứu KHKT
- Lãnh đạo PhòngGD&ĐT, 01 lãnh đạo trường THCS và 04 GV các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học và Công nghệ; Học tập trung 14 tiết (8LT, 6TH)
 
  Tháng 8/2013 6 Sở GD &ĐT  
CBQL THCS, GV dạy 4 môn Hóa, Sinh, Vật lý, CN Học tập trung 14 tiết (8LT, 6TH)
 
Cơ sở thực hiện BDTX tổ chức đánh giá Tháng 8/2013 135 Phòng GD &ĐT TT GDTX A Trực Ninh
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nội dung 3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Tăng cường năng lực dạy học: Phương pháp dạy học tích cực (THCS 18)
 
Phó hiệu trưởng, TTCM, giáo viên cốt cán 15 tiết:
- Học tập trung 5 tiết (2LT; 3 TH);
- Tự học 10 tiết)
Cơ sở thực hiện BDTX tổ chức đánh giá Tháng 8,9/2013 110 Phòng GD &ĐT TT GDTX A Trực Ninh
GV các trường THCS 15 tiết:
- Học tập trung 5 tiết (2LT; 3 TH);
- Tự học 10 tiết)
Nhà trường tự đánh giá Tháng 8,9/2013   Các trường THCS Các trường THCS
2. Tăng cường năng lực sử dụng thiết bị và ứng dung CNTT trong dạy học: bảo quản, sửa chữa, sáng tạo thiết bị dạy học (THCS 21) Phó hiệu trưởng, TTCM, GV cốt cán 15 tiết:
- Học tập trung 5 tiết (2LT; 3 TH);
- Tự học 10 tiết)
Cơ sở thực hiện BDTX tổ chức đánh giá Tháng 8,9/2013 110 Phòng GD &ĐT TT GDTX A Trực Ninh
 GV các trường THCS 15 tiết
- Học tập trung 5 tiết (2LT; 3 TH);
- Tự học 10 tiết
Nhà trường tự đánh giá Tháng 8,9/2013   Các trường THCS Các trường THCS
3. Tăng cường năng lực nghiên cứu khoa học: Viết sáng kiến kinh nghiệm trong nhà trường THCS (THCS 25) Phó hiệu trưởng, TTCM, GV cốt cán 15 tiết:
- Học tập trung 5 tiết (2LT; 3 TH);
- Tự học 10 tiết)
Cơ sở thực hiện BDTX tổ chức đánh giá Tháng 8,9/2013 110 Phòng GD &ĐT TT GDTX A Trực Ninh
 GV các trường THCS 15 tiết:
- Học tập trung 5 tiết (2LT; 3 TH);
- Tự học 10 tiết)
Nhà trường tự đánh giá Tháng 8,9/2013 743 Các trường THCS Các trường THCS
 
 
 
4. Tăng cường năng lực làm công tác giáo viên chủ nhiệm lớp: Giải quyết các tình huống sư phạm trong công tác giáo viên chủ nhiệm (THCS 33)
 
 
 
 
GV các trường THCS
 
 
 
 
15 tiết: Tự học 15 tiết
 
 
 
 
Nhà trường tự đánh giá
 
 
 
 
Tháng 8,9/2013
 
 
 
 
743
 
 
 
 
Các trường
THCS
 
 
 
 
Các trường THCS


Chi tiết các trường xem tại tệp đính kèm : KH BDTX 2013-2014 PGD.pdf
Số lần xem: 12880

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc