Văn bản liên quan
Ban hành kèm theo quyết định này quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo huy7eenj Trực Ninh
Ngày ban hành:
21/08/2017
Ngày hiệu lực:
01/09/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện chương trình, kế hoạch nâng cao chất lượng giáo dục và Đào tạo gắn với xây dựng Nông thôn mới huyện Trực Ninh giai đoạn 2015-2020
Ngày ban hành:
13/12/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Quyết định của Chủ tịch UBND huyện Trực Ninh về đổi tên trường Mầm non Trực Phú thành trường mầm non Thị trấn ninh Cường
Ngày ban hành:
13/12/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Quyết định của Chủ tịch UBND huyện Trực Ninh về đổi tên trường Tiểu học Trực Phú thành trường Tiểu học Thị trấn Ninh Cường
Ngày ban hành:
13/12/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực