Văn bản liên quan

QUYẾT ĐỊNHBan hành Quy định về tiêu chuẩn chức danh đối với người đứng đầu, cấp phócủa người đứng đầu các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo,các phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố

Ngày ban hành:
23/11/2012
Ngày hiệu lực:
23/11/2012
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT TỐ CÁO
Ngày ban hành:
03/10/2012
Ngày hiệu lực:
20/11/2012
Trạng thái:
Đã có hiệu lực