Văn bản liên quan

QUYẾT ĐỊNHBan hành Quy định về tiêu chuẩn chức danh đối với người đứng đầu, cấp phócủa người đứng đầu các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo,các phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố

Ngày ban hành:
23/11/2012
Ngày hiệu lực:
23/11/2012
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT TỐ CÁO
Ngày ban hành:
03/10/2012
Ngày hiệu lực:
20/11/2012
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức
Ngày ban hành:
24/10/2012
Ngày hiệu lực:
10/12/2012
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
THÔNG TƯ Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dụcvà quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dụcphổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên
Ngày ban hành:
13/12/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực