Năm học 2018-2019, một trong 8 nhiệm vụ trọng tâm của huyện và ngành Giáo dục và Đào tạo Trực Ninh là “Rà soát, quy hoạch, phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục”. Huyện đã chỉ đạo phòng Giáo dục và Đào tạo huyện và các đơn vị giáo dục trên địa bàn tiếp tục rà soát cụ thể số trường, lớp, học sinh để xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo sát với thực tế của địa phương, đơn vị, đảm bảo chất lượng dạy và học; thực hiện rà soát, sắp xếp, điều chỉnh các điểm trường, quy mô lớp học phù hợp, đảm bảo bố trí đủ sĩ số học sinh trên lớp học theo các cấp học, bậc học.