Năm học 2021-2022, ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Trực Ninh tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các phong trào thi đua của ngành, quy mô, hệ thống trường lớp tiếp tục được duy trì ổn định, môi trường giáo dục chuyển biến rõ nét theo hướng lành mạnh, thân thiện, xanh, sạch, đẹp, an toàn.